Uddannelse

Pædagoger og fysioterapeut deltager løbende i relevante kurser og temadage, så den faglige viden opdateres.

Vi er medlem af VIKOM netværket i Vestsjælland er et fagligt forum til at opsamle, dele og formidle viden om målgruppen som er: Børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. 2 pædagoger og fysioterapeuten deltager i møderne, som er ca. 6 gange om året.

2017

Alle medarbejdere i Specialafdelingen har gennemført et kursusforløb om børn med autisme. Vibe Niedhart fra Center for Autisme har været underviser. Hovedvægten på det faglige indhold har været grundlæggende viden om ASF, pædagogisk motivation samt isolation/inklusion. Der er desuden arbejdet med en aktuel case fra institutionen med henblik på konkrete værktøjer og metoder. Ud over personalet fra Specialafdelingen har den psykolog, der er tilknyttet Byskovgård samt 2 pædagogiske inklusionsvejledere deltaget i forløbet.

Forløbet er finansieret af Center for Børn og Familie i Slagelse Kommune som led i kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i de særlige tilbud.

2016

Alle medarbejdere i Specialafdelingen har gennemført et kursusforløb i neuropædagogik/neuropsykologi i Specialrådgivningen i Odense Kommune. Forløbet er finansieret af Center for Børn og Familie i Slagelse Kommune som led i kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i de særlige tilbud.

2015

Alle medarbejdere i Specialafdelingen har deltaget i undervisning på Storebæltsskolen i brugen af kommunikationsprogrammet "GoTalk now", som er en app til iPad.

2014

Fysioterapeuten har taget diplommodulet - Neuropsykologi/neuropædagogik

2 pædagoger har taget diplommodulet - Praktikvejlederuddannelsen.

Fysioterapeuten har deltaget i Nordisk CP konference

2013

For at få et fælles udgangspunkt til at møde børnene på deres præmisser og med udgangspunkt i deres ressourcer, har alle medarbejdere i afdelingen deltaget i et kursus/vejledningsforløb i ICDP, finansieret af midler fra en pulje i Slagelse Kommune - "Videreudvikling af god praksis".

Undervisningen blev varetaget af vejleder Cathrine Lyster Nielsen, ACV og var fordelt på 2 interne temadage, op fulgt af vejledning på teammøder 1 gang om måneden, i alt 6 gange.

ICDP - "International Child Development Programme" skaber gennem 8 samspilstemaer en platform, der kan bruges som udgangspunkt for refleksion over egne relationelle kompetencer.

Fysioterapeuten har deltaget i et kursus i Kinesio tapning til børn.

2012

En pædagog har taget praktikvejlederkursus. En pædagog er ressourcepædagog i forhold til Analysecirklen. En pædagog skal i efteråret på et kreativitetskursus. I løbet af efteråret afslutter afdelingsleder diplomuddannelsen.

2011

Pædagogerne fra specialafdelingen har sammen med pædagoger fra vuggestue- og børnehaveafdeling deltaget i et kursus i tegn til tale.

Leder og to pædagoger har deltaget i kurset "Sociale kompetencer hos spastikere", som afholdtes af spastikerforeningen.
Afdelingsleder har gennemført et modul i Pædagogisk Diplomuddannelse - "Ledelse af forandringsprocesser".
Fysioterapeuten har deltaget i en temadag om børn og bassintræning, samt i et kursus i ICF-CY (International Classification of Function - Child and Youth).

2010

Pædagoger og afdelingsleder har sammen med pædagoger fra kommunens øvrige specialtilbud, gennemført et kompetenceudviklingsforløb afholdt af Slagelse Kommune. Forløbet var en del af et projekt om "Udvikling af tilbudsviften for børn med særlige behov". Med henblik på at styrke en inkluderende praksis i Byskovgård, deltog desuden to pædagoger fra vores vuggestue- og børnehaveafdeling i forløbet.
Afdelingsleder har gennemført to moduler i Pædagogisk diplomuddannelse - "Videnskabsteori" og "Børns sprogtilegnelse".
Fysioterapeuten har deltaget i et kursus i neurodynamik, med fokus på undersøgelse og behandling af skader i centralnervesystemet, enten medfødte eller erhvervede.